ಕಥೆಗಳ ಸೂಡು


ಕಥೆಗಳ ಸೂಡು

ಡಾ. ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ನವ್ಯೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೇಖಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನುಗಡೋಣಿಯವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲೇಖಕರು ನುಗಡೋಣಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಟಕ

ಕಥೆಗಳ ಸೂಡು

- ಡಾ. ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ-


ಡಾ. ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ನವ್ಯೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೇಖಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನುಗಡೋಣಿಯವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲೇಖಕರು ನುಗಡೋಣಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KPP 0424
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2019
ಬೆಲೆ 225/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 180/-
ಪುಟಗಳು 314

ಡಾ. ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ನವ್ಯೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೇಖಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನುಗಡೋಣಿಯವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲೇಖಕರು ನುಗಡೋಣಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.


favorite ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ shopping_cart ಖರೀದಿಸಿ

© 2023, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ