ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರಿ https://kpp.karnataka.gov.in/

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
You will be redirected after seconds.
© 2023, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ