ನಂದೇ ನಾನೋದಿದೆ


ನಂದೇ ನಾನೋದಿದೆ

ಗಮಕ ಕಲಾನಿಧಿ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಆತ್ಮ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಸರಣಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಓದುಗರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವು ಓದುಗರೊಳಗಿನ ಗತದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮರೆತುಹೋದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸದೆ, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೊರಗನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂದೇ ನಾನೋದಿದೆ

- ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ-


ಗಮಕ ಕಲಾನಿಧಿ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಆತ್ಮ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಸರಣಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಓದುಗರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವು ಓದುಗರೊಳಗಿನ ಗತದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮರೆತುಹೋದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸದೆ, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೊರಗನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KPP 0022
ಲೇಖಕರು ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 1998
ಬೆಲೆ 100/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 50/-
ಪುಟಗಳು 672

ಗಮಕ ಕಲಾನಿಧಿ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಆತ್ಮ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಸರಣಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಓದುಗರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವು ಓದುಗರೊಳಗಿನ ಗತದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮರೆತುಹೋದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸದೆ, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೊರಗನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.


favorite ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ shopping_cart ಖರೀದಿಸಿ

© 2022, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ